Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozew o rozwód – co powinien zawierać

wnoszenie pozwu o rozwódZgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby otrzymać rozwód należy złożyć w odpowiednim Sądzie pozew o rozwód. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy strony są zgodne co do rozwodu oraz ustaliły między sobą wszelkie kwestie z tym związane. Tutaj pojawia się jednak pytanie: jak to zrobić? Poniżej zatem kilka wskazówek co powinien zawierać pozew o rozwód.

 

Sąd do którego należy kierować pozew o rozwód

Pozew o rozwód należy kierować do Sądu Okręgowego, Wydziału Cywilnego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania współmałżonków, jeśli choć jedno z nich nadal w okręgu tym stale przebywa. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony wówczas Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego/pozwanej. W przeciwny razie właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania powoda/powódki. Pamiętać należy, iż czym innym jest miejsce zamieszkania a czym innym miejsce zameldowania. Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

Pozew o rozwód – co powinien zawierać obowiązkowo

Pozew o rozwód, oprócz wskazania Sądu do którego jest kierowany, powinien również zawierać:

 • wskazanie miejscowości i aktualnej daty,
 • wskazanie stron postępowania tj. powoda i pozwanego. Powodem jest ten współmałżonek, który składa pozew, a pozwanym drugi współmałżonek. Wskazując strony postępowania należy podać ich imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel powoda/powódki i w miarę możliwości pesel pozwanego/pozwanej. Jeśli masz inny adres zamieszkania niż zameldowania to podaj adres pod którym odbierasz korespondencję
 • wskazanie danych pełnomocnika, jeśli oczywiście został ustanowiony tj. jego imię i nazwisko oraz adres kancelarii,
 • oznaczenie rodzaju pisma (tytuł) tj. POZEW O ROZWÓD,
 • dokładne określenie żądania tj. żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem czy ma on nastąpić z wyłącznej winy pozwanego/pozwanej czy z winy obu stron czy też bez orzekania o winie. Pamiętaj, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Jeśli pozwany/pozwana będzie domagał/domagała się ustalenia Twojej winy w rozpadzie Waszego małżeństwa to możesz zmienić żądanie,
 • wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania bądź wniosek o nie orzekanie o wspólnym mieszkaniu stron postępowania. Można bowiem sądownie ustalić, który ze współmałżonków będzie zajmował na wyłączność dany pokój a kuchnia i łazienka będą wówczas do wspólnego użytku. Powyższe rozwiązanie ma znaczenie jeśli nadal zamieszkujecie razem i nie potraficie się w/w zakresie porozumieć,
 • informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a jeśli takich prób nie podjęto, wskazanie powodów ich braku
 • Ponadto jeśli macie małoletnie dzieci to w pozwie o rozwód należy także ująć:
 • wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Tutaj należy wskazać konkretną kwotę żądanych alimentów, a także m.in. do kiedy mają one być płatne np. do 10-tego dnia każdego miesiąca
 • wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej z konkretnym wskazaniem w jaki sposób władza rodzicielska ma zostać ukształtowana np. o powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem albo pozbawienie władzy rodzicielskiej pozwanego/pozwanej czy ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwanemu/pozwanej do współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka. By uniknąć dodatkowych nieporozumień warto konkretnie wskazać o jakie istotne sprawy tu chodzi np. kwestie dotyczące leczenia, religii, zmiany nazwiska itd.
 • wniosek o uregulowanie kontaktów drugiego rodzica z małoletnim dzieckiem bądź wniosek o pozostawienie kontaktów drugiego rodzica z małoletnim dzieckiem do swobodnej decyzji stron. Kontakty do swobodnej decyzji stron mogą mieć miejsce jeśli np. jesteście w stanie się w tym zakresie porozumieć. Natomiast jeśli chcesz te kontakty uregulować to należy konkretnie wskazać w jaki sposób to ma nastąpić. Tu możliwości jest wiele, lecz jako przykład można wskazać: ustalenie, że pozwany/pozwana ma prawo do kontaktów z małoletnim dzieckiem w każdy wtorek i piątek od godziny 16:00 do godziny 18:00.
 • uzasadnienie pozwu – o czym poniżej.

 

Pozew o rozwód – co może zawierać dodatkowo

W określonych sytuacjach możesz także domagać się zasądzenia na swoją rzecz od współmałżonka alimentów. Jednocześnie możesz zawrzeć w pozwie o rozwód wniosek o:

 • zwrócenie się przez Sąd do określonej instytucji o konkretną dokumentację,
 • zwolnienia od kosztów sądowych,
 • zasądzenie od pozwanego/pozwanej zwrotu kosztów sądowych,
 • wydanie zabezpieczenia na czas toczącego się postępowania np. w zakresie alimentów czy kontaktów itd.

Ponadto w określonych sytuacjach możesz domagać się ustanowienia pełnomocnika z urzędu czy np. złożyć wniosek o eksmisję pozwanego/pozwanej.

 

Uzasadnienie pozwu o rozwód

W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy wskazać kiedy i gdzie zawarliście związek małżeński, czy macie małoletnie dzieci oraz czy była ustanowiona rozdzielność majątkowa. Ważną informacją jest także podanie czy toczyły się wcześniej między Wami w jakimkolwiek Sądzie sprawy np. co do alimentów, kontaktów z małoletnim dzieckiem itp. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to należy podać m.in. sygnaturę tamtej sprawy.

Następnie należy podać kiedy i dlaczego doszło do rozpadu Waszego małżeństwa. Choć często nie da się w kilku zdaniach opowiedzieć tego co się działo w Waszym małżeństwie to złota rada jest taka: Nie pisz elaboratów tylko krótko podaj konkretne fakty. Każdy wniosek zawarty w pozwie o rozwód, w tym o zabezpieczenie należy krótko uzasadnić oraz złożyć wnioski dowodowe. Zasadą jest, że inicjatywa dowodowa należy do stron, czyli to Ty musisz wskazać dowody, by wykazać swoje racje.

 

Dowody w sprawie o rozwód

W pozwie o rozwód jako dowód należy obowiązkowo wskazać: aktualny odpis aktu Waszego małżeństwa, a jeśli są małoletnie dzieci to także odpisy aktu urodzenia małoletnich dzieci.

Pamiętaj, że Twoje twierdzenia zawarte w pozwie o rozwód czy też Twoje zeznania złożone przed Sądem podczas przesłuchania w sprawie o rozwód mogą okazać się niewystarczające dla wykazania swoich racji. Ważne jest zatem zawnioskowanie już w pozwie odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Jeśli domagasz się np. rozwodu z wyłącznej winy pozwanego/pozwanej to należy zawnioskować już w pozwie konkretne dowody. Dowodami w sprawie o rozwód mogą być np. zeznania świadków, którzy byli naocznymi świadkami określonych zdarzeń bądź którym się zwierzałaś/zwierzałeś. Ponadto dowodami mogą być sms-y, maile, listy, zdjęcia itd.

Jeśli domagasz się zasądzenia alimentów na swoją rzecz bądź na rzecz dziecka to oprócz zaświadczenia o Twoich zarobkach powinnaś/powinieneś uzasadnić ich wysokość wydatkami. Dodatkowo należy przedłożyć np. faktury dotyczące kosztów Twojego utrzymania, a w przypadku alimentów na małoletnie dziecko, dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko.

Jeśli macie małoletnie dzieci to Sąd obowiązkowo zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowe w miejscu zamieszkania małoletniego dziecka. Opinia sporządzona przez kuratora przeprowadzającego w/w wywiad jest dowodem w sprawie rozwodowej.

 

Załączniki do pozwu o rozwód

Pozew o rozwód należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Dwa egzemplarze pozwu wraz z załącznikami składasz w odpowiednim Sądzie na biurze podawczym bądź wysyłasz listem poleconym na adres Sądu. Trzeci egzemplarz pozwu zostawiasz dla siebie.

Do pozwu o rozwód należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Jeśli natomiast wnosisz o zwolnienie z kosztów sądowych to do pozwu należy załączyć na formularzu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Formularz takiego oświadczenia dostępny jest w każdym Sądzie oraz na stronach internetowych Sądów.

Ponadto do każdego egzemplarza pozwu należy załączyć odpis aktu małżeństwa i odpis aktu urodzenia Waszych małoletnich dzieci, jeśli są. Wszystkie oryginały załączników należy podpiąć pod jeden egzemplarz, który zostanie złożony w Sądzie. Do pozostałych egzemplarzy pozwu podpinasz wówczas kserokopie wszystkich załączników.

Załącznikami są także wszelkie inne zawnioskowane w pozwie o rozwód dowody z dokumentów np. zdjęcia, listy, faktury itd.

Pamiętaj także, aby pod pozwem o rozwód czytelnie się podpisać wskazując swoje imię i nazwisko. Czasem w ferworze emocji zdarza się o powyższym zapomnieć.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 660 482 915.

 

Adwokat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.