Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kara pieniężna za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem

pokłócone małżeństwo z dzieckiem u adwokataOwszem można. :)

Nie poddawaj się i działaj, gdyż przepisy prawa wychodzą do Ciebie z pomocą. Masz prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o zagrożenie karą pieniężną za każdy niezrealizowany/niewłaściwie zrealizowany kontakt z małoletnim dzieckiem. Jeśli natomiast powyższe nie przyniesie rezultatu to możesz żądać nawet zapłaty kary pieniężnej za każde naruszenie w zakresie realizacji kontaktów z dzieckiem.

 

Zagrożenie kara pieniężną za każdy niezrealizowany kontakt z małoletnim dzieckiem

Niestety nie zawsze sądowe ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem ewentualnie ugoda zatwierdzona przez Sąd powoduje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Zdarza się bowiem, że mimo uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem są one utrudniane przez jednego z rodziców, a nawet uniemożliwiane. Jak więc wyegzekwować realizację kontaktów z dzieckiem?

Artykuł 59815 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje możliwość zagrożenia karą pieniężną wobec rodzica, który nie wykonuje bądź niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia lub ugody sądowej czy też zatwierdzonej przez Sąd, a dotyczącej kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Uzyskanie orzeczenia Sądu o zagrożeniu karą pieniężną rodzicowi za każdy niezrealizowany kontakt wymaga inicjatywy tj. złożenia do Sądu wniosku.

Co istotne nie można żądać od Sądu, by wydał wspomniane orzeczenie co do zagrożenia karą pieniężną zapobiegawczo, asekuracyjnie na przyszłość. Niezbędnym warunkiem jest zatem, by najpierw powyższe utrudnienia w kontaktach z dzieckiem realnie wystąpiły.

 

Egzekucja kary pieniężnej za każdy niezrealizowany/niewłaściwie zrealizowany kontakt z małoletnim dzieckiem

Kolejny krok także wymaga inicjatywy tj. złożenia odpowiedniego wniosku do Sądu.

Z pomocą przychodzi artykuł 59816 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego treścią jeżeli rodzic, wobec którego zostało wydane postanowienie Sądu opiekuńczego zagrażające nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, Sąd nakazuje w drodze postanowienia zapłatę należnej sumy pieniężnej.

Sąd ustala wysokość kary biorąc pod uwagę wysokość kwoty wskazanej w postanowieniu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, a także liczbę naruszeń. W celu lepszego zobrazowania sprawy przedstawię powyższe na przykładzie:

  • Krok 1: właściwy Sąd zagrozi rodzicowi pod którego pieczą stale dziecko przebywa zapłatą kwoty. Np. 500 złotych za każde naruszenie w zakresie kontaktów z dzieckiem.
  • Krok 2 : jeśli mimo powyższego ostrzeżenia rodzic w dalszym ciągu będzie dopuszczał się naruszeń w zakresie prawidłowej realizacji kontaktów, właściwy Sąd wyda orzeczenie mocą, którego nakaże zapłatę kary pieniężnej na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem. Np: jeśli do kontaktu rodzica uprawnionego do spotkania z dzieckiem nie doszło 6 razy to za każde niezrealizowane spotkanie należy się (zgodnie z powyższym przykładem) 500 złotych, czyli łącznie zapłata będzie wynosić 3.000 zł (6 x 500 złotych).

Kara pieniężna wypłacana jest przez rodzica, który sprawuje stałą pieczę nad dzieckiem na rzecz rodzica, któremu kontakt z dzieckiem został utrudniony lub uniemożliwiony.

Składając wniosek o zagrożenie ukaraniem, należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia sądu lub ugody określających kontakty z dzieckiem.

Wydanie orzeczeń w każdym z opisanych kroków następuje po wysłuchaniu uczestników postępowania.

 

Ustalenie wysokości kary pieniężnej za naruszenie w zakresie realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem

Pamiętaj jednak, że we wniosku kierowanym do Sądu o zagrożenie karą pieniężną należy wskazać już konkretną kwotę za każde naruszenie w zakresie kontaktów.

Wysokość wspomnianej kary pieniężnej za każde naruszenie w zakresie kontaktów z dzieckiem jest ustalana przez Sąd indywidualnie w każdej sprawie. Sąd bierze pod uwagę sytuację materialną osoby, która dopuściła się naruszeń.

Co istotne, wyjątkowych wypadkach Sąd może zmienić wysokość sumy pieniężnej ze względu na zmianę okoliczności.

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że jeśli zobowiązany dobrowolnie nie zapłaci orzeczonej kwoty to możesz iść z powyższym orzeczeniem do komornika, który wyegzekwuje należność.

 

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy w sprawie dotyczącej egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku w ramach kroku opisanego jako 1 i 2 jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli natomiast toczy się już postępowanie o rozwód, możliwe jest przeprowadzenie pierwszego kroku także przed Sądem Okręgowym, który rozpoznaje sprawę o rozwód.

Składając wniosek o zagrożenie ukaraniem, należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed mediatorem określających kontakty z dzieckiem. Jego brak stanowi błąd formalny. Wydanie postanowień następuje po wysłuchaniu uczestników postępowania.

 

Opłata sądowa od wniosku

Jak to zwykle bywa i w tym przypadku przedmiotowy wniosek podlega opłacie sądowej, którego dowód uiszczenia należy załączyć do wniosku. Na szczęście opłata nie jest wygórowana i wynosi 100 złotych.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 660 482 915.

 

Adwokat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.